REGULAMIN

REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU DOMKÓW PRZY PLAŻY

 1. Goście zakwaterowani na pobyt w ,,Domkach przy plaży” zobowiązani są przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy domek dysponuje miejscami noclegowymi oraz wyposażeniem przeznaczonym do użytku przez maksymalnie 6 osób.
 3. Rezerwacja dotycząca wynajmu domku następuje w momencie wpłynięcia ustalonego telefonicznie lub mailowo zadatku na konto w ciągu 2 dni od momentu rezerwacji. W przypadku braku wpłaty w uzgodnionym terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi, tak samo, jak w przypadku braku informacji o odwołaniu rezerwacji.
 4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i niniejszego Regulaminu.
 5. Pozostałą kwotę za wynajem domku należy zapłacić w dniu przyjazdu w momencie zameldowania.
 6. Przyjazd i odbiór domku przez Najemcę powinien nastąpić po godzinie 14:00 (dokładna godzina przybycia ustalana jest telefonicznie dzień wcześniej). W dniu przyjazdu Najemca zobowiązany jest okazać Wynajmującemu dokument tożsamości (dowód osobisty) w celu dokonania formalności meldunkowych.
 7. Wyjazd Najemcy i odbiór domku przez Wynajmującego następuje w ostatnim dniu pobytu do godziny 10:00. Opuszczenie domku po godz. 10 skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty za przedłużenie pobytu.
 8. Przekazanie domku do użytkowania (w tym kluczy do domku), jak również odbiór domku po zakończeniu pobytu, odbywa się zawsze w obecności właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Najemca staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domku z chwilą przyjęcia kluczy.
 9. Zgubienie lub zniszczenie kluczy wiąże się poniesieniem przez Gości opłaty w wysokości 100,00 zł, tak samo w przypadku zgubienia/zniszczenia pilota do szlabanu – również 100,00 zł.
 10. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste), zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny.
 11. Najemca nie może użyczać, oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom.
 12. Większa liczba osób niż wcześniej uzgodniona może przebywać w domku letniskowym wyłącznie za zgodą Wynajmującego – wiąże się z tym dodatkowa opłata.
 13. Przedłużenie pobytu ponad ustalony termin możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem, o ile w danym terminie są wolne domki. Może to wiązać się z koniecznością przeniesienia do innego domku.
 14. Przed wyjazdem Najemca jest zobowiązany przekazać domek w takim stanie, w jakim go zastał.
 15. Uwagi dodatkowe dla korzystających z obiektów:
    1. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, świec, smażenia ryb, używania własnych kuchenek i farelek – za złamanie zakazu naliczana będzie kara finansowa.
    2. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00.
    3. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na obiekcie odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
    4. Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie obiektu (z wyjątkiem wyznaczonego do tego miejsca).
    5. Odpalanie fajerwerków na terenie obiektu jest surowo zabronione. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Najemca zostanie obciążony karą grzywny.
    6. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego okresu trwania wynajmu należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę.
 16. Przebywanie zwierząt na terenie obiektu dozwolone jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem i wniesieniu dodatkowej opłaty za zwierzę oraz wyłącznie z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom.
 17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji, ani znajdujące się w nim mienie.
 18. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas wypoczynku w wynajmowanym domku. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą spoczywa na Najemcy.
 19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu spowodowany problemami w elektrowni.
 20. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (bez zgłoszonego pobytu) jest niedozwolone. W przypadku złego zachowania Najemców, rażącego pokrzywdzenia prawa, dewastowania domków Wynajmujący ma prawo do zerwania umowy najmu i wyproszenia Najemców. W takim przypadku nie będzie zwracana opłata za wynajem za niewykorzystane dni pobytu.
 21. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ze zbiornikiem wodnym, Najemca jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo dzieci i zwierząt będących pod jego opieką na terenie obiektu a także odpowiednio zabezpieczyć swoje mienie. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub zniszczenie mienia.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje właściciel lub zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 

REGULAMIN ŁOWISKA

PRZY DOMKACH PRZY PLAŻY W GORZUCHOWIE

 1. Wędkowanie na terenie Domków przy Plaży w Gorzuchowie (wyłącznie dla klientów Domków przy Plaży) odbywa się wyłącznie po powiadomieniu gospodarza obiektu i uiszczeniu opłaty określonej w cenniku.

 2. Dokonanie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regualminu.

 3. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie z brzegu przy domkach (teren między 1 a 10 domkiem).

 4. Wędkujący korzystają z miejsca znajdującego się naprzeciw ich domku.

 5. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb, stosujemy zasadę „złów i wypuść”.

 6. Zezwolenie uprawnia do połowu na 2 wędki metodą karpiową oraz wywózki modelami pływającymi. Możliwość połowu na trzecią wędkę wyłącznie po ustaleniu z gospodarzem oraz uiszczeniu dodatkowej opłaty.

 7. Minimalne średnice żyłek: karpiowe min. 0,30 mm. Zakaz stosowania plecionki jako linki głównej.

 8. Należy używać wyłącznie haków bezzadziorowych.

 9. Zakaz nęcenia surową kukurydzą i orzechem tygrysim. Dopuszczalne jest nęcenie pelletem, kulkami proteinowymi, zanętami sypkimi, kukurydzą i gotowanymi ziarnami oraz żywymi przynętami naturalnymi.

 10. Wymagane jest posiadanie dużego podbieraka, odkażacza do ran oraz kołyski lub wanny.

 11. Obowiązuje zakaz przetrzymywania ryb.

 12. Wędkujący są zobowiązani do pozostawienia porządku na swoim stanowisku w trakcie i po zakończeniu wędkowania.

 13. Właściciel obiektu nie odpowiada za wypadki losowe oraz mienie osób korzystających z łowiska.

 14. Zakaz zostawiania niepilnowanych zarzuconych wędek.

 15. Wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkującym.

 16. Kradzież i uszkadzanie ryb podlegają bezwględnym karom finansowym.

 17. Osoby, które naruszą niniejszy regulamin otrzymają zakaz dalszego łowienia bez zwrotu wniesionych opłat oraz karę finansową.

pl_PLPolish