REGULAMIN

 • Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Domków
  1. Goście zakwaterowani na pobyt w ,,Domkach przy plaży” zobowiązani są przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Każdy domek dysponuje miejscami noclegowymi oraz wyposażeniem przeznaczonym do użytku przez maksymalnie 6 osób.
  3. Rezerwacja dotycząca wynajmu domku następuje w momencie wpłynięcia ustalonego telefonicznie lub mailowo zadatku w wysokości 30% kwoty wynajmu na konto 09 1090 2327 0000 0001 3643 8008 w ciągu 10 dni od momentu rezerwacji. W przypadku braku wpłaty w uzgodnionym terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
  4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i niniejszego Regulaminu.
  5. Pozostałą kwotę za wynajem domku tj. 70% należy zapłacić w dniu przyjazdu.
  6. W przypadku odwołania przez klienta do 30 dni rezerwacji pobytowej zostanie zwrócona równowartość 20% wpłaconej kwoty, jednocześnie informujemy że w przypadku braku informacji o odwołaniu rezerwacji Najemca traci całość wpłaconej kwoty.
  7. Przyjazd i odbiór domku przez Najemcę powinien nastąpić po godzinie 14:00 (dokładna godzina przybycia ustalana jest telefonicznie dzień wcześniej). W dniu przyjazdu Najemca zobowiązany jest okazać Wynajmującemu dokument tożsamości (dowód osobisty) w celu dokonania formalności meldunkowych.
  8. Wyjazd Najemcy i odbiór domku przez Wynajmującego następuje w ostatnim dniu pobytu do godziny 10:00.
  9. Przekazanie domku do użytkowania (w tym kluczy do domku), jak również odbiór domku po zakończeniu pobytu, odbywa się zawsze w obecności właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Najemca staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domku z chwilą przyjęcia kluczy.
  10. Zgubienie lub zniszczenie kluczy wiąże się poniesieniem przez Gości opłaty w wysokości 50,00 zł.
  11. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste), zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny.
  12. Najemca nie może użyczać, oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom.
  13. Większa liczba osób niż wcześniej uzgodniona może przebywać w domku letniskowym wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
  14. Przedłużenie pobytu ponad ustalony termin możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem, o ile w danym terminie są wolne domki. Może to wiązać się z koniecznością przeniesienia do innego domku.
  15. Przed wyjazdem Najemca jest zobowiązany przekazać domek w takim stanie, w jakim go zastał.
  16. Uwagi dodatkowe dla korzystających z obiektów:

16.1. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, świec, smażenia ryb, używania własnych kuchenek i farelek.
16.2. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00.
16.3. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na obiekcie odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
16.4. Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie obiektu (z wyjątkiem wyznaczonego do tego miejsca).
16.5. Odpalanie fajerwerków (poza sylwestrem) na terenie obiektu jest surowo zabronione. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Najemca zostanie obciążony karą grzywny.
16.6. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego okresu trwania wynajmu należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę.

17. Przebywanie zwierząt na terenie obiektu dozwolone jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem i wyłącznie z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom.
18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji, ani znajdujące się w nich mienie.
19. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas wypoczynku w wynajmowanym domku. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą spoczywa na Najemcy.
20. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu spowodowany problemami w elektrowni.
21. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (bez zgłoszonego pobytu) jest niedozwolone. W przypadku złego zachowania Najemców, rażącego pokrzywdzenia prawa, dewastowania domków Wynajmujący ma prawo do zerwania umowy najmu i wyproszenia Najemców. W takim przypadku nie będzie zwracana opłata za wynajem za niewykorzystane dni pobytu.
22. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ze zbiornikiem wodnym, Najemca jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo dzieci i zwierząt będących pod jego opieką na terenie obiektu a także odpowiednio zabezpieczyć swoje mienie. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub zniszczenie mienia.
23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje właściel lub zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

pl_PLPolish